Mapa procesów

Jest tworzona poprzez wyodrębnienie procesów i ważniejszych podprocesów. Podproces, to wydzielona część procesu, która ze względu na swój charakter oraz odrębność od innych części, może być traktowana jako odrębny, mniejszy proces.

Np. w procesie rekrutacji dużej firmy można wydzielić podproces adaptacji pracowników. Nie ma jednego standardu tworzenia mapy. Najczęściej pokazuje ona przepływy informacyjne lub materialne pomiędzy procesami.