MAP

Poziomy logiczne procesów [vol.4]

O procesach można mówić z poziomu różnych perspektyw. Poziom ten określa szczegółowość podejścia i powinien zależeć od konkretnej potrzeby: zbytnia drobiazgowość może uniemożliwić spojrzenie całościowe, zaś patrzenie zbyt ogólne nie będzie miało przełożenia na praktykę biznesową.Więcej

Słownik

Podejście procesowe

Dynamiczne podejście do zarządzania. Jego genezy można upatrywać w klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów i badaniach ergonomicznych. Więcej

Słownik

PMBoK

Project Management Body of Knowledge — zbiór dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami, zebranych i opublikowanych przez Project Management Institute.

 

MAP

Typologia procesów [vol.3]

Identyfikacja, a następnie analiza, implementacja i modelowanie procesów wymagają pewnej systematyzacji ich przedmiotu. Systematyzacja ta ułatwia poruszanie się i zrozumienie poszczególnych procesów, ich priorytetyzację i weryfikację kompletności.

Więcej