Nowoczesny biznes

Polityka i procesy

Procesy dla sprawnego funkcjonowania potrzebują w wielu swoich krokach jasnych kryteriów decyzyjnych, określających ścieżkę dalszego postępowania. Umiejętne rozdzielenie tych kryteriów (polityk) od samej dokumentacji (mapy) procesu stanowić może istotny element poprawy efektywności systemu zarządzania firmą.
Więcej

MAP

Projekt a proces [vol.2]

PROJEKT, według uznanych standardów Zarządzania Projektami, to tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego (wg PRINCE2) lub tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi bądź osiągnięcia unikatowego rezultatu (wg PMBoK). Więcej

Słownik

Mapa procesów

Jest tworzona poprzez wyodrębnienie procesów i ważniejszych podprocesów. Podproces, to wydzielona część procesu, która ze względu na swój charakter oraz odrębność od innych części, może być traktowana jako odrębny, mniejszy proces.

Więcej